Starši

Povezovanje s starši

Sodelovanje vrtca in staršev je temeljni pogoj za kakovostno delo in dobro počutje otroka.  Za skladnejšo vzgojo in  uresničevanje vzgojnih ciljev vrtec staršem omogoča:

 • vsakodnevne stike in novičke;
 • seznanjanje z načrtom vzgojnih dejavnosti;
 • srečanja – roditeljski sestanki, pogovorne ure;
 • strokovna predavanja;
 • razne delavnice, izlete;
 • prireditve otrok za starše;
 • sodelovanje pri preskrbi z materialom.

Pravice otrok

Otrokom zagotavljamo možnost za optimalni razvoj glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo. Optimalni razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju. Življenje in delo v vrtcu je organizirano tako, da upošteva razlike med otroki in pravico do izbire.

Pravice, dolžnosti in obveznosti staršev

 1. Starši ob vpisu  otroka v vrtec seznanite odgovorne s specifičnostmi otrokovega stanja in oddate potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
 2. Ob vstopu v vrtec imate pravico in dolžnost postopno uvajati otroka v vrtec.
 3. Starši imate pravico do vpogleda v program dela, do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu, pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov.
 4. Starši imate pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in skupini. Pri tem morate upoštevati meje svojega odločanja in ne smete posegati v strokovno avtonomnost vrtca.
 5. Predstavniki staršev zastopate interese ostalih staršev v svetu staršev.
 6. V vrtec pripeljite le zdravega otroka, ki ne ogroža zdravja drugih otrok. Upoštevajte ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni.
 7. Ob prihodu in odhodu z vrtca zagotavljate otroku spremstvo staršev ali pooblaščenih oseb.
 8. Redno sporočajte spremembe podatkov (naslov, telefon, …), odsotnost otrok zaradi bolezni in ostale spremembe, ki lahko vplivajo na delo v vrtcu.
 9. Upoštevajte poslovni čas in dnevni red vrtca.